ทางร้านแพ็คสินค้าแน่นมาก บรรจุกล่องพัสดุอย่างหนา ไม่ไช่ซองพลาสติกบางๆ
ไม่ระบุชื่อร้านค้า ผู้ส่งของ ไม่มีคำเกี่ยวข้องกับด้านทาง เพศ ที่หน้ากล่องพัสดุ